0,00 PLN

Regulamin

REGULAMIN

Sklep Internetowy enurek.pl prowadzony jest przez:

firmę ANACONDA, JACEK STREJCZYK

z siedzibą w:

Sosnowcu 41-200, ul. 1 Maja 40/3
NIP 6442497578

 

Konto bankowe: 59 1140 2017 4802 0455 8003

 

 

DEFINICJA POJĘĆ:

Enurek.pl – Sklep nurkowy występujący w formie internetowej pod adresem domeny enurek.pl.

Magazyn – magazyn, w którym następuje kompletowanie zamówień klientów.

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego.

Konsument - klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym enurek.pl w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93).

Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta - oznacza osobę fizyczną zawierającą umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Koszyk – opcja Sklepu Internetowego enurek.pl, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu oraz umożliwiająca Klientowi ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilość/rodzaj produktów, adres dostawy, sposób dostawy, formy płatności.

Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do MAGDALENA GUZY-PAWLIK CENTRUM NURKOWE ANACONDA w Katowicach podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą.

Punkt Odbioru – wg. indywidualnego uzgodnienia.

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego enurek.pl, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym enurek.pl, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego enurek.pl, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego enurek.pl oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest:

·       sprzęt umożliwiający połączenie z siecią www, wraz z oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie zasobów Sklepu Internetowego enurek.pl,

·       połączenie do Internetu,

·       dostęp do skrzynki pocztowej e-mail umożliwiającej wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail.

3. ANACONDA, JACEK STREJCZYK w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego enurek.pl spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego enurek.pl z infrastrukturą techniczną Klienta.

4. Przeglądanie asortymentu Sklep Internetowego enurek.pl nie wymaga rejestracji.

5. Rozliczenia transakcji  e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem: przelewu tradycyjnego.

§ 2 REJESTRACJA

1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym enurek.pl (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko lub nick (pseudonim), numer telefonu, adres korespondencyjny, adres dostawy, adres e-mail oraz hasło, zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego enurek.pl oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.

2. Rejestracja w Sklepie Internetowym enurek.pl, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego enurek.pl, są nieodpłatne.

3. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym enurek.pl każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

4. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego enurek.pl należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta pod adres: sklep@enurek.pl

5. W celu dokonania zakupu w Sklepie Internetowym enurek.pl rejestracja NIE jest wymagana. Ponowne zakupy będą wymagały podawania wszystkich danych.

§ 3 INFORMACJE O PRODUKTACH

1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego enurek.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego enurek.pl:

·       zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich,

·       nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

3. ANACONDA, JACEK STREJCZYK zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

§ 4 WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

1. Klient może składać zamówienia:

·       poprzez enurek.pl, za pośrednictwem formularza internetowego,

·       e-mailem na adres – sklep@enurek.pl .

2. Przy zamówieniach składanych za pośrednictwem adresu e-mail należy podać następujące dane:

·       nazwę produktu,

·       ilość,

·       rozmiar,

·       wersja produktu (damska, męska),

·       kolor,

·       cenę,

·       imię i nazwisko,

·       adres dostawy,

·       telefon kontaktowy,

·       sposób płatności,

·       formę wysyłki.

3. W celu złożenia zamówienia należy poprzez formularz internetowy enurek.pl:

·       wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „dodaj do koszyka”, następnie opcję „przejdź do koszyka”,

·       wybrać sposób płatności oraz rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia produktu), następnie opcję „przejdź dalej”,

·       zalogować się do serwisu enurek.pl lub wybrać opcję „bez rejestracji”,

·       wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu,

·       kliknąć przycisk „akceptuję” albo „złóż zamówienie”, w celu złożenia zamówienia.

4. W przypadku płatności z góry – opłacić zamówienie w jeden z dostępnych sposobów płatności. Przedmiot zamówienia może być dostarczony Klientowi – w zależności od jego wyboru:

·       na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu (kurierem lub pocztą).

5. W przypadku, gdy w ramach jednego zamówienia Klient zamawia różnorodne produkty (więcej niż jeden rodzaj), zamówienie może zostać podzielone, na co najmniej 2 (dwie) części, z których każda będzie wymagała od Klienta oddzielnego potwierdzenia i wskazania sposobu realizacji zamówienia.

6. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza ANACONDA, JACEK STREJCZYK zawarcie umowy kupna-sprzedaży zamówionego produktu.

7. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez ANACONDA, JACEK STREJCZYK zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem ANACONDA, JACEK STREJCZYK o przyjęciu oferty, o której mowa w punkcie 7 powyżej.

8. W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, ANACONDA, JACEK STREJCZYK poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

9. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, ANACONDA, JACEK STREJCZYK może zaproponować Klientowi:

·       anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta, ANACONDA, JACEK STREJCZYK będzie zwolniona z obowiązku realizacji zamówienia),

·       anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta, zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym ANACONDA, JACEK STREJCZYK będzie zwolniona z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie),

·       podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).

10. W przypadku, gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa w punkcie powyżej - 9 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie ANACONDA, JACEK STREJCZYK dostarczy Klientowi produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej wskazany w koncie Klienta. Klient może odstąpić od umowy w zakresie, w jakim została zrealizowana, na zasadach określonych w § 10 regulaminu.

11. W przypadku, gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacji, o której mowa w punkcie 11 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie ANACONDA, JACEK STREJCZYK  może anulować zamówienie w całości.

12. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w punktach 12-13 niniejszego paragrafu, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, ANACONDA, JACEK STREJCZYK zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

13. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, ANACONDA, JACEK STREJCZYK nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

14. Po złożonym zamówieniu z przedpłatą i akceptacji regulaminu kupujący zobowiązany jest do opłacenia zamówienia w terminie do 3 dni roboczych. 

15. Zamówienie, o którym mowa w punkcie 14, będzie realizowane po otrzymaniu środków na konto bankowe.

16. Faktura do paragonu będzie wystawiana tylko, w przypadkach, gdy na paragonie będzie numer NIP, dlatego kupujący zobowiązany jest do podania numeru NIP podczas składania zamówienia.  

§5 MODYFIKACJE ZAMÓWIENIA

1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu nadania przez ANACONDA, JACEK STREJCZYK przesyłki z przedmiotem zamówienia do Klienta, o czym Klient zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty e-mail.

§6 FORMY PŁATNOŚCI

1. Sklep Internetowy enurek.pl oferuje następujące metody płatności:

·       za pobraniem –płatność przy odbiorze przesyłki,

·       przelewem – zamówienie realizowane jest w momencie wpłynięcia należności na konto ANACONDA, JACEK STREJCZYK

 

§7 RODZAJE WYSYŁKI I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

1. Operatorem wysyłek realizowanych przez enurek.pl jest Poczta InPost oraz spedytor DPD.

2. Sklep Internetowy enurek.pl, za pośrednictwem InPost oraz DPD realizuje następujące formy przesyłki:

a)    InPost Paczkomaty przy przedpłacie: 

 

Gabaryt A

12,99 zł

Maksymalne wymiary: 80 x 380 x 640 mm, minimalna wysokość: 1 mm, maksymalna waga: 25 kg

Gabaryt B

13,99 zł

Maksymalne wymiary: 190 x 380 x 640 mm, minimalna wysokość: 81 mm, maksymalna waga: 25 kg

Gabaryt C

15,49 zł

Maksymalne wymiary: 410 x 380 x 640 mm, minimalna wysokość: 191 mm, maksymalna waga: 25 kg

 

b)    InPost paczkomaty za pobraniem:

Gabaryt A

16,67 zł

Maksymalne wymiary: 80 x 380 x 640 mm, minimalna wysokość: 1 mm, maksymalna waga: 25 kg

Gabaryt B

17,67 zł

Maksymalne wymiary: 190 x 380 x 640 mm, minimalna wysokość: 81 mm, maksymalna waga: 25 kg

Gabaryt C

19,17 zł

Maksymalne wymiary: 410 x 380 x 640 mm, minimalna wysokość: 191 mm, maksymalna waga: 25 kg

 

c)     InPost Kurier 

Gabaryt A

14,99 zł

Maksymalne wymiary: 80 x 380 x 640 mm, minimalna wysokość: 1 mm, maksymalna waga: 25 kg

Gabaryt B

16,49 zł

Maksymalne wymiary: 190 x 380 x 640 mm, minimalna wysokość: 81 mm, maksymalna waga: 25 kg

Gabaryt C

19,99 zł

Maksymalne wymiary: 410 x 380 x 640 mm, minimalna wysokość: 191 mm, maksymalna waga: 25 kg

 

·       Wartość kwoty za pobraniem nie może przekroczyć kwoty 5 000 zł.

·       Do kwoty przesyłki należy doliczyć 1,85 zł za ubezpieczenie paczki. Nie ma możliwości realizowania przesyłek bez ubezpieczenia.  

 

d)    DPD kurier przedpłata:

Powyżej 5 kg do 10 kg     

23,99 zł

 

Powyżej 10 kg do 20 kg    

28,99 zł

 

Powyżej 20kg do 31,50 kg 

33,99 zł

 

 

·       Do kwoty przesyłki należy doliczyć kwotę za ubezpieczenie paczki zgodnie z kwotą wartości wysyłanego produktu. Nie ma możliwości realizowania przesyłek bez ubezpieczenia. 

 

Powyżej 1 000 zł do 2 000 zł 

+1,00 zł

 

Powyżej 2 000 zł do 3 000 zł 

+2,00 zł

 

Powyżej 3 000 zł do 5 000 zł 

+4,00 zł

 

 

3. Każde zamówienie dotyczące produktów, których w danym momencie nie ma w magazynie, w przypadku ich dostępności u dostawców sklepu internetowego enurek.pl, mogą zostać dostarczone w okresie do 1 miesiąca. Zamówienia takie po weryfikacji uzgadniane są z klientem drogą elektroniczną lub telefoniczną poprzez dane teleadresowe podane w zamówieniu.

4. Zamówienia realizowane są zgodnie z terminem podanym w opisie produktu. Czas realizacji liczony jest od momentu potwierdzenia zamówienia przez enurek.pl (w przypadku przedpłaty od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie ANACONDA, JACEK STREJCZYK) do momentu przekazania paczki ze Sklepu do przewoźnika realizującego dostawę. Uwzględniane są tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym statusie dostępności wysyłane są w chwili skompletowania całego zamówienia. Termin wysyłki paczki określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji.

5. ANACONDA, JACEK STREJCZYK nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.

§ 8 WARUNKI REKLAMACJI

1. ANACONDA, JACEK STREJCZYK jest odpowiedzialne wobec Klienta oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Klient oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu danego produktu.

2. Wada fizyczna produktu, jest definiowana zgodnie z Dziennikiem Ustaw o Prawach Konsumenta (art. 556 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827) . Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, w szczególności jeżeli:

·       produkt nie posiada właściwości, wynikających z celu określonego w umowie, okoliczności lub jego przeznaczenia,

·       produkt nie ma właściwości, o których istnieniu zapewniał sprzedawca,

·       produkt został wydany Klientowi, w stanie niezupełnym (np. zdekompletowanym).

3. Sklep, niezwłocznie jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru. Sklep zwraca równowartość ceny towaru, po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

4. W celu rozpatrzenia reklamacji przez ANACONDA, JACEK STREJCZYK Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) do ANACONDA, JACEK STREJCZYK z opisem reklamacji.

5. Reklamacje dotyczące płatności należy zgłaszać do Operatora Płatności zgodnie z regulaminem zamieszczonym na stronie internetowej Operatora Płatności.

6. ANACONDA, JACEK STREJCZYK nie odbiera przesyłek przesłanych za pobraniem.

§ 9 REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA ORAZ ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym enurek.pl w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 6 poniżej. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się:

·       od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu),

·       od daty otrzymania przez Konsumenta oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia, – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.

2. Odstąpienie od umowy wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie 14 dni od dokonania zakupu (Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu).

3a. Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić produkt nieużywany wraz z nieuszkodzonym fabrycznym opakowaniem (jeżeli produkt był w takowym opakowaniu dostarczony) i paragonem niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

3bPrawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy, na mocy której Sprzedający dostarcza produkt w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych. Do produktów, których nie można zwrócić należą: 

-      Wapno sodowane Sofnolime 797 z indykatorem keg 20 kg

-      cewniki zewnętrzne

-      manszety nadgarstkowe i szyjne

-      sensory gazu, 

-      filtry osobiste, 

-      odzież nurkowa KWAKR

-      oringi, 

-      analizatory helowo-tlenowe,

-      komputery nurkowe.

 

4. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. 

. Konsument może zwrócić przedmiot zamówienia w całości lub części:

·       za pośrednictwem kuriera , ANACONDA, JACEK STREJCZYK nie jest zobowiązana do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (art. 33 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827). Zwracany towar należy odesłać wraz z oświadczeniem o zwrocie na adres:


ANACONDA, JACEK STREJCZYK

ul. Stroma 80, 41-200 Sosnowiec 

. ANACONDA, JACEK STREJCZYK nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami

. Zwrot pieniędzy dokonywany w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sklep prawidłowego numeru rachunku Konsumenta oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, na który ma być dokonany zwrot. Zwrot obejmuje kwotę uiszczoną przez Konsumenta oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta za zakupiony towar oraz zwrot kosztów przesyłki, jeżeli Konsument wybrał najtańszy zwykły sposób dostarczenia towaru oferowany przez ANACONDA, JACEK STREJCZYK

§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Informacje o produktach zamieszczone w enurek.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.).

2. Administratorem danych osobowych jest ANACONDA, JACEK STREJCZYK (dane we wstępie do niniejszego regulaminu). Dane osobowe Kupujących będą przetwarzane przez ANACONDA, JACEK STREJCZYK w celach realizacji zakupu towarów oferowanych przez sklep, oraz w innych celach pod warunkiem uzyskania przez ANACONDA, JACEK STREJCZYK odrębnej zgody Kupującego. Kupującemu przysługuje prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W razie wątpliwości i jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu - +48 602115693, bądź poprzez formularz kontaktowy sklepu enurek.pl , lub poprzez adres e-mail - sklep@enurek.pl

3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie ANACONDA, JACEK STREJCZYK nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

4. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu, np. kolor.

5. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach Konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

6. ANACONDA, JACEK STREJCZYK zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez ANACONDA, JACEK STREJCZYK, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie sklepu internetowego enurek.pl zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

7. Złożenie zamówienia w sklepie oznacza zaakceptowanie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.

Załącznik nr 1 – Wzór odstąpienia od umowy

(w przypadku chęci odstąpienia od umowy formularz ten należy poprawnie wypełnić i odesłać w trzech jednobrzmiących egzemplarzach)

Załącznik nr 2 - Wzór reklamacji na podstawie rękojmi

ANACONDA, JACEK STREJCZYK
1 maja 40/3, Sosnowiec 41-200

tel. +48 602 115 693
sklep@enurek.pl

 Program Ochrony Kupujących